+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офіс 10

Производство и технология

Должанський І.З.
Код: 4391

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти розробки бізнес плана як аналітичного документа, що формує пріоритети розвитку підприємства. Послідовно розкриваються сутність і структура бізнес плану, мето дичні підходи до розробки основних роділів. Викладено специфічні особливості біз нес планування як управлінської технології на підставі опрацювання маркетингових рішень, розглянуто специфіку розробки різних бізнес планів з урахуванням харак теру діяльності, ступеня інновативності продукту, оцінювання рівня ризику. Посібник містить приклади реальних бізнес планів для ознайомлювання, всебічного аналізу та детальної розробки

330 грн.

313 грн.

Пешук Л. В.
Код: 4055

В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклуолійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур. Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки олійних культур (макухи та щротів) для одержання білкових продуктів та добавок. Для студ. спеціальності 7.091705 “Технологія жирів і жирозамінників” напряму...

300 грн.

285 грн.

Заплетніков І.М.
Код: 4118

Навчальний посібник призначено для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 050503 «Машинобудування» спеціалізації 05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» і відповідно до робочої програми курсу «Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв». Розглянуто питання обслуговування та експлуатації на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник може бути корисним для інженерно-технічних працівників проектних організацій і промислових підприємств, зокрема спеціалістам, які працюють на підприємствах харчової промисловості, торгівлі та підприємств ресторанного господарства

300 грн.

285 грн.

Товажнянський Л.Л.
Код: 3763

Викладено основи загальної технології харчової промисловості, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників у харчовій промисловості, представлено метод енергозбереження – пінч-аналіз. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників. Іл. 262 Табл. 95 Бібліогр. 67

680 грн.

646 грн.

Архіпов В.В.
Код: 4383

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного гос-подарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів хар-чування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах харчування готельних і ресторанних комплексів. Автори також наводять асортимент страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів готельно-ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але й для іноземних гостей. Для студентів, ща навчаються за...

330 грн.

313 грн.

Білецький М.О.
Код: 4238

Раціональне та комплексне використання ресурсів більшістю країн світу розглядається як найважливіше екологічне та економічне завдання. Для України, яка відноситься до малолісних держав, перероблення низько товарної деревини дозволить зменшити дефіцитність лісосировини та задовольнити попит на пиломатеріали за доступною ціною. У роботі на основі аналізу особливостей процесу пиляння круглими пилами та експериментальних досліджень представлено рішення науково-практичної задачі ресурсозбереження низькотоварної деревинної сировини у виробництві обрізних пиломатеріалів шляхом використання раціональних планів розкрою та прогнозування величини витрати деревини за умови застосування удосконаленого дереворізального інструменту круглопилкового...

130 грн.

123 грн.

Попадюха Ю. А
Код: 4141

Розглянуто сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи, які використовуються в технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

530 грн.

503 грн.

Попадюха Ю. А
Код: 3770

Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

800 грн.

760 грн.

Степанчук А.М.
Код: 3716

Викладено закономірності пресування заготівок виробів з порошків металів, сплавів, керамічних матеріалів і твердих тугоплавких сполук. Розглянуто теоре-тичні та технологічні засади процесів і наведено характеристики, будову та прин-цип дії використовуваного обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Ін-женерне матеріалознавство». Посібник може бути корисний для аспірантів, нау-кових та інженерно-технічних працівників

350 грн.

332 грн.

Захарченко П.В.
Код: 3944

Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляцій- них та акустичних матеріалів. Висвітлені останні досягнення технології вироб- ництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва. Показано сучасне технологічне обладнання, що застосовується у виробни- цтві теплоізоляційних матеріалів та виробів, методи випробування сировини та готової продукції, визначені їх основні споживні властивості. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та «Товарознавство та комерційна діяльність», інженерно-технічних та наукових робітників будівельного комплексу, менеджерів...

410 грн.

389 грн.

Кузнєцова Т.В.
Код: 4208

В монографії представлено розроблену методологію та процес формування технології ангстремменеджменту у наноекономіці та управлінні авіапідприємствами, охарактеризовано науковий і методичні підходи до прогнозування наноекономічних ризиків, управління професійною підготовкою працівників авіапідприємств, запобігання корпоративному захопленню, забезпечення конкурентоспроможності авіапідприємств. Монографію рекомендовано для використання при подальших дослідженнях у напрямах забезпечення ефективності ухвалення управлінських рішень стосовно підвищення економічної стійкості та господарської надійності авіапідприємств.

110 грн.

104 грн.

Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О.
Код: 4888

У підручнику «Технологія вина» наведена історія розвитку виногра* дарства й виноробства у світі, на Україні і в Криму. Приведена класифі* кація вин та їх біологічне значення в житті людини, а також основні по* няття по дегустації всіх типів виноградних вин. Основна увага в підручнику приділена технології виноградного сусла, хімізму і механізму спиртового і яблучно*молочного бродіння, технології столових, міцних і десертних вин, технології шампанських та ігристих вин, технолоргії коньяку, а та* кож питанням стабілізації виноградних вин. Велика увага в підручнику приділена актуальним проблемам розвит* ку виноградарства і виноробства та основним аспектам економіки вино* робства. Вивчення цих розділів дозволить студенту і...

450 грн.

427 грн.

Зламанюк Л.М.
Код: 4128

Викладено текст лекцій з дисципліни “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” (Блок. Технологія виробництва продукції конярства), для студентів ОС “Магістр” спеціальності: 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

270 грн.

256 грн.

Костенко В.І.
Код: 4149

Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м’ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів’я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства. Для викладачів і студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» вищих навчальних сільськогосподарських закладів 

290 грн.

275 грн.

Єгоров Б.В.
Код: 4105

У підручнику подано характеристику сировини, проаналі зовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, поря док розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології про мислового виробництва преміксів, порядок здійснення техно логічного контролю виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів ак редитації, які навчаються за спеціальністю «Технологія збері гання та переробки зерна», а також для фахівців цехів та заводів з виробництва преміксів, кормових добавок та комбікормів, птахофабрик та тваринницьких комплексів і господарств.

250 грн.

237 грн.

Колтунов В.А.
Код: 3796

В навчальному посібнику розглядається комплекс питань з технології зберігання продовольчих товарів, впливу окремих факторів на їх якість, збереженість і зміну якості за різних умов і способів зберігання, транспортування, застосування різних методів зменшення втрат, зниження собівартості її зберігання і витрат на реалізацію. Навчальний посібник розраховано на студентів навчальних закладів III і IV рівнів акредитації з напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»,а також для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. 

100 грн.

Пешук Л.В.
Код: 3594

Підручник «Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини» є першою спробою узагальнити матеріал по використанню диких, мисливських і промислових тварин в технологіях м'ясних продуктів. Підручник «Технологія м'ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини» відповідає державному стандарту з підготовки фахівців спеціальності 181 «Харчові технології» спеціа- лізацій: «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», «Технолоії харчування»; «Технології в ресторанному господарстві», та спеціальності 241 «Готельно-ресторанна спра- ва» спеціалізації «Готельна і ресторанна справа». Підручник...

270 грн.

256 грн.

Єжова О. В. , Гур'янова О. В.
Код: 4039

У посібнику викладені теоретичні відомості з оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади технологічних послідовностей пошиття окремих швів, вузлів та швейних виробів. Перевагу при цьому надано методам, що дозволяють отримати найвищу якість оброблення в умовах навчального закладу. Значна увага приділена ручним декоративним швам, що традиційно застосовувались при виготовленні українського костюма. Посібник містить дидактично та методично опрацьований та систематизований авторами навчальний матеріал з трьох змістових модулів навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва». Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів спеціальностей 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015...

256 грн.

243 грн.

Єжова О. В.
Код: 4276

У посібнику викладені теоретичні відомості з оброблення деталей швейних виробів та наведені приклади технологічних послідовностей пошиття окремих швів, вузлів та швейних виробів. Перевагу при цьому надано методам, що дозволяють отримати найвищу якість оброблення в умовах навчального закладу. Значна увага приділена ручним декоративним швам, що традиційно застосовувались при виготовленні українського костюма. Посібник містить дидактично та методично опрацьований та систематизований авторами навчальний матеріал з трьох змістових модулів навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва». Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів спеціальностей 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015...

280 грн.

266 грн.