+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офис 10

учебники

Джозеф Альберс
Код: 1556
Это одна из главных книг в мире по теории искусства. Она адресована как профессиональным художникам и дизайнерам, преподавателям и студентам, так и всем тем, кто хочет научиться творчески воспринимать цвет.
450 грн.

405 грн.

Костюкевич В.М.
Код: 3949

В монографии обоснованы научно-методические подходы по управлению тренировочным процессом футболистов высокой квалификации в годичном ци-кле подготовки. Характеризуются основные пути оптимизации подготовки фут-болистов с применением методов моделирования и программирования. Опреде-лены модели подготовленности и соревновательной деятельности футболистов. Для тренеров, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов, на- учных сотрудников.

580 грн.

551 грн.

Балабанова Л.В.
Код: 4339

У підручнику розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи, висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу, наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах, розглянуто сут-ність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства. Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: кадрове планування, організація набору і відбору кадрів, оцінка і атестація персоналу, управління процесом розвитку і рухом персоналу, управління процесом вивільнення персоналу, соціальне партнерство у підприємстві, оцінка ефективності управління...

360 грн.

342 грн.

Світлична Є.І.
Код: 3559

У підручнику наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм.

290 грн.

275 грн.

Гребельник О. П.
Код: 4761

У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядається низка проблем, пов’язаних з зовнішньо-торговельною та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні: причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові зовнішньоекономічного контракту, показники ефективності зовнішньо-економічної діяльності підприємств. Велику увагу приділено аналізу основних форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами: експортно-імпортним операціям, зустрічній торгівлі як формі...

265 грн.

252 грн.

Костенко В.І.
Код: 4149

Викладено у вигляді окремих навчальних занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м’ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів’я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства. Для викладачів і студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» вищих навчальних сільськогосподарських закладів 

220 грн.

209 грн.

Гелей С.Д.
Код: 3774

У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико- правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем. До кожного розділу подано висновки і контрольні запитання. Посібник містить термінологічний словник і біографічний довідник, які дають змогу глибше зрозуміти викладений матеріал. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться цією тематикою. 

190 грн.

180 грн.

Назаренко Л.О.
Код: 3857

Навчальний посібник з дисципліни „Експертиза товарів: слайд курс” (розділ „Експертиза продовольчих товарів”) присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правилам проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва. Зміст навчального посібника відповідає програмі нормативної дисципліни і розкриває наступні питання: основи експертизи товарів, харак¬теристики видів експертиз, технології проведення товарознавчих експертиз, визначення кількості та якості товарів, особливості експертизи продовольчих товарів. Виклад матеріалу з експертизи продовольчих товарів поданий у вигляді слайдів. З метою контролю знань студентів запропоновані питання за...

180 грн.

171 грн.

Пешук Л.В.
Код: 3724

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумер- них та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інже- нерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й ви- користання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косме- тичних продуктів різного агрегатного стану та перспективи їх виробництва. Для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації на- пряму 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» спеціальності «Тех- нологія жирів та жирозамінників» та спеціалізації «Технологія парфумер- но-косметичних продуктів». Беручи до уваги, що сучасна економічна політика...

175 грн.

166 грн.

Костюкевич В.М.
Код: 3888

В книге на основе методов моделирования изложена технология построения тренировочных занятий в футболе. Материал, представленный в книге, при опре- делённой интерпретации может быть использован для построения тренировочных занятий с футболистами команд различной квалификации. Для тренеров, футболистов, преподавателей, студентов.

170 грн.

161 грн.

Касьяненко Л.М.
Код: 3806

Пропонований навчальний посібник адресований студентам, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 «Право», і включає девять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття, теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан, загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект, мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії, макроекономічна теорія як складова економічної теорії (базові поняття), інституціональна економічна теорія, економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір, міжнародна економіка як складова економічної теорії, тренінг для закріплення отриманих знань: варіанти...

160 грн.

152 грн.

Гаєвський О.А.
Код: 3793

Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних працівників, які координують виконання робіт у зварювальному виробництві. Розглянуті умови допуску персоналу зварювального виробництва до виконання робіт та функції інженерно-технічних працівників. Надані відомості про норми оцінювання дефектності при зварюванні, методи атестації процесів зварювання та вимоги до якості зварювання за національними та міжнародними стандартами. Навчальний посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Координація зварювальних робіт» і оснований на лекційному курсі, який викладається в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний...

145 грн.

138 грн.

Маркіна І. А.
Код: 3719

Посібник присвячений теоретичним, методичним і практичним питанням формування і реалізації контролінгу на підприємстві. В посібнику поглиблено висвітлено теоретико-методологічні аспекти підвищення якості системи управління, синтезовано групу показників, які характеризують якісне функціонування системи управління, запропоновано науково-практичні рекомендації реформування організаційної структури, які передбачають створення служби контролінгу, інтегрування у ключових центрах контролінгу сукупності функцій, що становлять цикл стратегічного середньострокового та оператив-ного управління підприємствами у ринкових умовах. Розрахований для студентів, викладачів, керівників підприємств, а також для наукових працівників і тих, кого цікавить...

140 грн.

133 грн.

Мальська М.П.
Код: 4410

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрів- ництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняль- ний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причин- но-наслідковий зв’язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій. Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менедж- мент туристичної організації.

140 грн.

133 грн.

Базылевич Т.Ф.
Код: 2348
В учебнике анализируется общее состояние дифференциальной психологии в России и за рубежом. Прослежены история психологии индивидуальных различий, развитие исторически инвариантных и новых идей в формулировке предмета, объекта и задач в области дифференциальной психологии. Отдельные главы посвящены традиционной — аналитической и новой — субъектоцентрированной — системной психологии, а также современным исследованиям в области прикладной дифференциальной психологии.
130 грн.

117 грн.

Брюханова Г.В.
Код: 3852

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп’ютерних дизайн технологій; використання програм для комп’ютерного дизайну та комп’ютерні технології у роботі дизайнера; розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів напряму «Мистецтво» спеціальності «Дизайн».

130 грн.

123 грн.

Кудряшева Л.А.
Код: 2365
Данное пособие составлено в соответствии с содержанием государственного экзамена по направлению "Педагогика и психология" в учреждениях высшего или среднего профессионального образования. Здесь можно найти ответы на основные экзаменационные вопросы. Руководство снабжено именным алфавитным указателем и списком литературы, использованной при подготовке ответов.
100 грн.

90 грн.

Попова Л.М.
Код: 4052

У навчальному посібнику всебічно висвітлені теоретичні та практичні аспекти функціонування Державного казначейства в сучасних ринкових умовах. У ньому висвітлено сутність і роль Державного казначейства, загальнометодологічні основи його створення та перспективи розвитку. Розкрито сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, процеси казначейського обслуговування бюджетів за доходами та видатками, особливості казначейського виконання місцевих бюджетів, організацію бухгалтерського обліку та звітності в Державному казначействі, контроль у системі казначейства та інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців,...

85 грн.

Лубський В.І.
Код: 3556

У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання, ґрунтовні положення релігієзнавства, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, їх можливості, сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Завдання підручника – сприяти вивченню основних питань теорії та практики релігієзнавства як гуманітарної науки, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії і висвітлити формування феномена релігії який постає як поступовий процес інтегрування традиційних теологічних знань, екзистенційних філософських надбань і рефлексії над здобуттям практичного досвіду формування особистості навколо аксіологічної системи релігій.

195 грн.

175 грн.

Буднікевич І.М.
Код: 3562

У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні. В окремому розділі розглянуто основи сегментації з урахуванням специфіки окремих ринків. Після теоретичного матеріалу у розділах подано основні терміни та поняття, запитання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань, творчі завдання, ситуа-ційні завдання для роботи в групах, а також рекомендована література для вивчення теми. В посібнику презентовано програму курсу «Маркетинг у галузях і сферах діяльності». Посібник...

290 грн.

261 грн.