+38(096)355-29-29
Books Second Life
Отвечаем на звонки

Пн-ПТ: 10:00-19:00
Сб: 11:00-15:00
Вс: Выходной

Адрес
Киев, ул. Большая Васильковская 74, офіс 10

Скидки - украинский язык

  • Украинский
  • Очистить
  • Фильтр по:
Попадюха Ю.А.
Код: 3565

Розглянуто сучасні комплекси, системи та пристрої реабілітаційної інженерії, які використовують в технологіях реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії та оздоровлення. Монографія рекомендована студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 163 «Реабілітаційна інженерія» аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація», спеціалізації 163 «Реабілітаційна інженерія», а також фахівцям зазначених напрямків.

2 610 грн.

2 349 грн.

Д. В. Білозор, М. В. Лубська, О. О. Кудин, Т. І. Лубська,
В. І. Лубський; за ред. докт. філософ. н., проф. М. В. Лубської
Код: 10050

У монографії розглядаються держава і влада в ісламських філософсько-
теологічних та правових концептах, які представлені ранніми теологічними течіями,
теологією ашаризму, мутазилізму й ханбалізму. Окремі розділи становить
дослідження правових аспектів арабо-ісламської філософії та соціально-
філософської думки в ісламі у різні історичні періоди.
Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, всіх тих, хто
цікавиться питаннями релігії, ісламу, зокрема

1 400 грн.

Д. В. Білозор, В. І. Лубський, М. В. Лубська, Т. І. Лубська; за ред. докт.
філософ. н., проф. М.В.Лубської
Код: 9976

Біблія (від грец. biblia, букв. – «книги») – зібрання древніх текстів, що
канонізовані в іудаїзмі й християнстві як Священне Писання. Перша частина
визнається як іудаїзмом, так і християнством і називається Старий Завіт, інша
частина отримала назву Нового Завіту, вона додана християнами і визнається
лише ними. Ці терміни породжені християнською традицією, згідно якої заповіт
(договір, союз), укладений Богом з єврейським народом через Мойсея, змінний
Новим завітом завдяки появі Ісуса Христа, вже з усіма народами.

1 320 грн.

1 188 грн.

Кашуба В. О
Код: 3570

Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постави та опорно-ресорної функції стопи людини, комп’ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організації тіла людини. Для науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів спеціальностей 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», 24.00.03 «Фізична реабілітація», аспірантів під час підготовки докторів філософії за спеціальностями 017 «Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія,...

1 260 грн.

1 134 грн.

Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.
Код: 4230

Християнські церкви: устрій і правовий статус навчально-методичний посібник з конфесійно-практичного релігієзнавства

1 200 грн.

1 080 грн.

М. В. Лубська, Д. В. Білозор,
Т. І. Лубська, В. І. Лубський, О. О. Кудин
Код: 10005

Довідково-методичні матеріали складаються з висвітлення таких питань
ісламу як : що повинен знати віруючий мусульманин; запитання і відповіді про
іслам з Корану; символи і назви священного Корану; ісламські теологічні
концепції імама Абу Ханіфи, а також мислителів суфізму. Крім цього, подається
загальна характеристика ісламу як світової релігії, а також словник ісламознав-
чих термінів.
Видання розраховане на студентів, усіх, хто цікавиться питаннями ісламу.

1 000 грн.

900 грн.

Андросюк В. Г.
Код: 7093

 

У підручнику розкрито теоретико-правові засади антикорупційного менеджменту в Україні, визначено напрями його організації та практичного застосування в діяльності юридичних осіб публічного права, а також окреслено його психологічні засади. Розглядаються питання застосування дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності у сфері антикорупційного менеджменту та під час досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Видання може бути корисним для працівників правоохоронних органів, прокуратури, інших інституцій, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії корупції, уповноважених з антикорупційної діяльності юридичних осіб публічного права, наукових і науково-педагогічних...

980 грн.

882 грн.

Литвин Н.Б.
Код: 4317

У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» розглянуто теоретико-правові засади організації фінансового обліку в банках України. Узагальнено вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно- правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них ін- формації у фінансовій звітності. Висвітлено методику обліку грошових коштів, депозитів, інструментів безготівкових розрахунків, кредитів, фінансових інвестицій, валютних операцій, основних засобів та нематеріальних активів, лізингових операцій, запасів матеріальних цінностей, власного капіталу, доходів, витрат та фінансового результату банку. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її...

920 грн.

828 грн.

В. М. Булгаков, В. В. Адамчук,О. М. Черниш, М. Г. Березовий, Г. М. Калетнік, В. В. Яременко
Код: 3614

У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається багато прикладів розв'язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Логіка побудови і методика висвітлення курсу сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, а також допомагає у самостійній роботі студентів, виконанні лабораторних та розрахункових робіт. Значне місце відведено вирішенню практичних інженерно- технічних задач. Наведено запитання для самоконтролю....

900 грн.

810 грн.

Лубський В.І.
Код: 4054

У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу, ґрунтовні положення історії релігій світу, основні поняття, основні концепції дослідження релігії, сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості. Розглядається історія світових, національних, нетрадиційних релігій

900 грн.

810 грн.

Коваленко Д.І.
Код: 4590

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки. Проаналізовано організацію грошово-кредитної, банківської, фінансової, пода-ткової, бюджетної систем України, функціонування основ фінансових, кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки. Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми. Посібник відповідає типовій програмі...

900 грн.

810 грн.

Уривалкін О.М.
Код: 3723

Довідник підготовлений відповідно до програми з історії України для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій і коледжів та питань зовнішнього незалежного тестування. Для створення цього видання використано відомості з численних історичних джерел, розробки вітчизняної і зарубіжної історіографії, сучасні дослідження. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації. Довідник з історії України може бути використаний учнями для підготовки до занять, відповідей на питання зовнішнього незалежного тестування та під час вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Він стане у пригоді і студентам для систематизації знань, осмислення історичних подій та...

880 грн.

792 грн.

Товажнянський Л.Л.
Код: 3763

Викладено основи загальної технології харчової промисловості, її фізико-хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подані характеристика сировини, асортимент харчових продуктів, апарати і технологічні процеси їх виготовлення. Наведено різні типи сучасних пластинчастих теплообмінників у харчовій промисловості, представлено метод енергозбереження – пінч-аналіз. Приведені розрахунки норм витрат сировини і допоміжних матеріалів, зниження витрат і відходів при виробництві, а також формули, що необхідні для розв’язання прикладів і контрольних задач. Призначено для студентів харчових спеціальностей технічних вищих навчальних закладів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників. Іл. 262 Табл. 95 Бібліогр. 67

850 грн.

765 грн.

Дрозд О.Ю.
Код: 7098

Пропонований збірник рішень Європейського суду з прав людини 2020-2021 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Видання представляє безсумнівний інтерес для практикуючих юристів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів

850 грн.

765 грн.

Коновал О.
Код: 5175

Творчість Івана Павловича Багряного (1906-1963) - талановитого українсько- го письменника і активного громадсько-політичного діяча, удостоєного Державної премії України імені Тараса Шевченка (1992), - тривалий час замовчувалася в радянській Україні. Лише останнім часом тут видано романи «Тигролови, «Сад гетсиманський», «Людина біжить над прірвою». Читач уже мав можливість ознайомитися також і з кількома публіцистичними творами Івана Багряного, поданими в збірці «Під знаком скорпіона («Смолоскипи, 1994), однак всебічне уявлення про багату і містку публіцистику письменника дасть лише це найповніше видання. У книзі - за хронологією першої публікації - вміщено доповіді, статті, пам- флети,...

840 грн.

756 грн.

Під ред. Мирона Левицького
Код: 3930

У цьому однотомному виданні, читач має скондензовану цілість розвитку українського воєнного ремесла та боротьби нашого волелюбного народу за повне право на самостійне життя, від княжої доби до сьогоднішньої, доби великих світових воєн, доби, в якій приходить сумерк імперіялістичних держав. „Історія Українського Війська“ обіймає чотири частини. Частини: І, ІІ і ІІІ, це перше львівське видання 1936-го року, яке залишилося без редакційних і коректорських змін. Друге видання „ІУВ“ містить у собі крім І, ІІ, і ІІІ, частини, доповнення до першого видання й частину IV, це є матеріяли до історії 1920–1953 рр.

830 грн.

747 грн.

упорядник Петро Кардаш.
Код: 3972

На вічну пам'ять дочкам і синам української землі, мільйони котрих замордувала, убила, знищила у катівнях і голодоморами комуністична большевицька влада у ХХ столітті.

830 грн.

747 грн.

Лубська М.В., Горбаченко Т.Г.
Код: 3585

У посібнику досліджуються:

- особливості предмету церковного (кононічного) права, його місце в системі гуманітарного знання; 

- грунтовні положення церковно-кононічного права; 

- основні поняття; 

- основні структурно-правові елементи цього права, їх можливості; 

- сутність і значення церковно-кононічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості.

815 грн.

733 грн.

Попадюха Ю. А
Код: 3770

Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

800 грн.

720 грн.