Книги по психологии

 • Учебное пособие
 • Очистить
 • Фильтр по:
Дороти Джонгвард, Мюриел Джеймс
Код: 2217
Книга может быть использована как учебное пособие теми, кто интересуется теорией личности и межличностными отношениями. Она также может оказаться полезной как профессионалам, работающим в сфере психического здоровья или связанным с обучением и управлением, так и непрофессионалам, которые интересуются новыми методами самопознания.
220 грн.

209 грн.

Эмми Ван Дорцен
Код: 1827
В этой книге Эмми Ван Дорцен исследует табуированную тему моральной роли психотерапевтов и аналитиков. «Когда и почему мы решили, что цель жизни - стать счастливым?» - спрашивает автор и обращается к поискам смысла жизни. В этой работе автор пытается выяснить, что же такое хорошая жизнь и как терапевты могут помочь своим клиентам достичь этого состояния и прекратить бесконечные поиски счастья.​
195 грн.

185 грн.

Ожидается
Николенко Ю.П.
Код: 1815
Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Призначений для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка, практична психологія», «Практична психологія», «Дошкільна освіта, практична психологія». Буде корисний викладачам, психологам-практикам, аспірантам, медичним працівникам.
360 грн.

342 грн.

Бузок А.К.
Код: 1877
Пособие посвящено трем аспектам рассмотрения психологических проблем: общему теоретическому подходу; конкретносредовому подходу; частным моделям, методам и стратегиям решения психологических проблем.
120 грн.

114 грн.

Мандель Б.Р.
Код: 2346
1
Пособие создано на основе разработанных программ по психологии в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Для студентов и преподавателей педагогических вузов, психологов, врачей-педиатров
195 грн.

185 грн.

1
Остапенко Ю. И.
Код: 2368
​В учебно-методическом пособии раскрыты теоретико-концептуальные основы, практические приемы и методы психологической помощи родителям и друrим близким ребенка с ограниченными возможностями здоровья
145 грн.

138 грн.

Сергєєнкова О.П.
Код: 2344
У навчальному посібнику на засадах досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та контрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розвязування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень. Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться психологією.

75 грн.

Е.В. Бойченко, А.Н. Полякова, К.Н. Поляков
Код: 1879
В данном учебном пособии обобщён опыт многолетней работы с иностранцами изучающими психологию. Пособие предназначено для практических занятий, специализирующихся в области психологии, филологии, журналистики, истории, политологии, сестринского дела и других наук. Пособие также может быть использовано для проведения занятий в смешанных группах.​
160 грн.

152 грн.

Розов В.И.
Код: 2361
​В посібнику представлені основи психології для правоохоронців. Його особливість — авторський підхід до проблеми базової загально та соціально-психологічної підготовки співробітників правоохоронних органів. Структура посібника створена відповідно основних професіографічних вимог правоохоронної діяльності до професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця. Для студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, співробітників правоохоронних органів, психологів, юристів, фахівців, що виконують функції психологічного супроводження суб’єктів правоохоронної діяльності.​
260 грн.

247 грн.

Максименко Д.С.
Код: 1854
У посібнику розкриваються загальні питання організації розумової діяльності дітей дошкільного віку: розвиток розумових дій і розумових здібностей, особливості розвиваючого, проблемного навчання і його методів, значення і місце активних методів організації розумової діяльності в педагогічній роботі з дітьми, розкривається технологія використання активних засобів навчання — інтелектуальних ігор та пізнавальних казок. Книга рекомендується як для педагогів так і для батьків.
160 грн.

152 грн.

Ожидается
Наголяк Е.О.
Код: 1824
​В учебнике анализируются проблемы и тенденции развития современной школы с позиций технологического подхода в образовании с целью мотивировать студентов на будущую профессиональную деятельность в сфере образования.
265 грн.

241 грн.

Писоцький В. П., Горянская А. М.
Код: 1816
У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні питан- ня, що висвітлюють закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогене- зі, розкрито психологічні особливості розвитку і формування особистості, пред- ставлено плани семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи студентів.
150 грн.

136 грн.

Базылевич Т.Ф.
Код: 2348
В учебнике анализируется общее состояние дифференциальной психологии в России и за рубежом. Прослежены история психологии индивидуальных различий, развитие исторически инвариантных и новых идей в формулировке предмета, объекта и задач в области дифференциальной психологии. Отдельные главы посвящены традиционной — аналитической и новой — субъектоцентрированной — системной психологии, а также современным исследованиям в области прикладной дифференциальной психологии.
130 грн.

118 грн.

Пихтіна Н.П,Пихтін М.П,Федорченко Т.
Код: 1821
​У навчальному посібнику представлені теоретичні та методичні аспекти комплексної профілактики девіантної поведінки дітей та молоді. Проаналізовані найбільш поширені в учнівському та молодіжному середовищі форми відхилень у поведінці. Охарактеризовані особливості первинної, вторинної і третинної профілактики психолого-педагогічними та соціально-правовими засобами.
340 грн.

309 грн.

Ожидается
Никоненко Ю.П.
Код: 2362
​Навчально-методичний посібник «Основи психопрофілактики» укладений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія», «Соціальна робота», «Практична психологія» денної та заочної форми навчання. У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів.
180 грн.

164 грн.

Максименко Д.С.
Код: 2357
Практичний посібник може бути корисним логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педаго- гічних працівників та всім, хто цікавиться психологією стосунків з дітьми.
160 грн.

152 грн.

Ожидается
Евгений Ильин
Код: 2172
Последняя книга профессора Ильина посвящена важнейшему аспекту нравственности личности – психологии совести и ее составляющих – вине и стыду. До сих пор эта проблема недостаточно изучена в отечественной психологии. В книге описаны имплицитные и научные представления о совести, ее природе, роли и функциях. Рассмотрены вопросы о чувстве долга, эмоции вины и угрызениях совести, различные аспекты переживания стыда. Помимо анализа литературы по данной проблеме в книге приведен обширный библиографический список, а также методики изучения совести, вины и стыда.
310 грн.

282 грн.

Ожидается
Кудряшева Л.А.
Код: 2365
Данное пособие составлено в соответствии с содержанием государственного экзамена по направлению "Педагогика и психология" в учреждениях высшего или среднего профессионального образования. Здесь можно найти ответы на основные экзаменационные вопросы. Руководство снабжено именным алфавитным указателем и списком литературы, использованной при подготовке ответов.

100 грн.

Ожидается

Психология всегда привлекала людей загадочностью и потенциальными возможностями. “Ты психолог? О, а расскажи, что я за человек”. Но это так не работает. Психология — не шаманство, не магия и не волшебство. Это научная дисциплина, которая решает вполне конкретные проблемы психической деятельности человека.

В этом разделе книжного магазина Books Second Life представлены книги по популярной психологии. В отличие от “классической” психологической литературы, эта даёт общие представления о том, как работают чувства, как управлять эмоциями, справляться со стрессом и быть в гармонии с собой.

Современная литература по психологии опирается на последние исследования, но преподносит читателю сложные вещи простым языком. Именно поэтому книги о психологии данного раздела подходят абсолютно всем, кто интересуется этой темой. Однако стоит понимать, что такая популярная психология не может заменить консультации специалиста и уж никак не является аналогом “классической” психологии. Если вы уже прочли десятки книг по психологии, а ответов на свои вопросы до сих пор не нашли, возможно, стоит обратиться к специалисту.

Какие бывают книги про психологию

Психологическая литература делится на “детскую” и “взрослую”. Книги первого типа помогают воспитать психологически здорового ребёнка с правильными морально-этическими ценностями и пониманием отличий между добром и злом. Также отдельно стоит упомянуть психологическую литературу, посвящённую воспитанию подростков. Это очень сложный и важный период взросления и становления личности. На данном этапе крайне важно не только не навредить ребёнку, но и поддержать. Не сломать, не задавить авторитетом, а помочь. Не можете самостоятельно решить возникшую проблему? Воспользуйтесь опытом специалистов по подростковой психологии.

“Взрослые” психологические книги охватывают широкий спектр проблем:

 • принятие недостатков;
 • повышение самомотивации;
 • сложность во взаимоотношениях;
 • сексуальность;
 • тревожность и беспокойство;
 • психосоматика;
 • управление гневом;
 • межличностные отношения

и многие другие.

Современный человек настолько сильно загнан в рамки и условности, что малейшее несоответствие “нормам” порождает ком проблем и комплексов. На начальном этапе с такими неприятностями вполне помогут справиться книги по психологии.

Нет ничего постыдного или зазорного, что вы хотите купить книги по психологии взаимоотношений или самоанализу. Признание проблемы — уже половина успеха.

Как купить книги по психологии на сайте?

Самое сложное — определиться с тем, что именно вам требуется. Если вы уже сделали выбор, дальше всё просто. Добавляете выбранную книгу в корзину, после чего заполняете небольшую форму заказа. Нет времени или желания возиться с формой заказа? Позвоните в рабочее время или напишите в мессенджер (Вайбер или Телеграм). Сотрудники моментально оформят и отправят ваш заказ, чтобы уже через несколько дней вы читали качественную психологическую литературу. Доставляем книги по Украине в течение 3-5 рабочих дней.